Đập hộp Tomica Coca-cola art collection Kuji eight :D

Leave a comment
@ SPICY news!, Chili164, TOMICA HAHA

Đánh dấu thời kỳ ‘cơn ghiền’ tomica Coke lên tới cực điểm cùng với sự chuẩn y của ‘chính quyền vợ’ – một bộ Tomica Coca-cola Kuji 8 đã về đến Chili Pepper Garage! Tổng thiệt hại cho bộ này là 900k vnđ, mua từ shop gác lửng – một nguồn thuốc 1:64 có thể gọi là ‘vô đối’ về lượng thuốc và giá cả ở Sài Gòn @___@.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s